Doelstelling

DOELSTELLING VAN HET BACHKOOR HOLLAND

De stichting Bachkoor Holland heeft als doel het organiseren of doen organiseren van kooruitvoeringen in binnen en buitenland, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Tot dit doel behoort expliciet niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting. De stichting beoogt het cultureel algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • Het uitgeven van de bij uitvoeringen behorende teksten.
  • Het exploiteren van de naar aanleiding van de uitvoeringen gemaakte opnamen hetzij op de band, op grammofoonplaat, op compact disc, hetzij op de nog ontwikkelen overdrachtmateriaal.
  • Het doen weergeven van uitvoeringen via radio, televisie of andere kanalen, al dan niet in samenwerking met andere stichtingen, verenigingen of organisaties.
  • Het bijeenbrengen van gelden en deze ter beschikking te stellen van de koren binnen het kader van de doelstelling.
  • Het zo mogelijk uitgeven van een periodiek over het Bachkoor Holland.
Blog Single