Verantwoording

VERANTWOORDING VAN HET BACHKOOR HOLLAND

Blog Single

De zakelijke leiding stelt jaarlijks in het voorjaar in nauw overleg met de artistiek leider het culturele programma op van het komend seizoen. Aan de hand van dit culturele programma wordt een financiële begroting opgesteld die in principe sluitend dient te zijn. In voorkomend geval doet de zakelijke en artistieke leiding voorstellen voor vernieuwende programmering. Hiervoor is aanvullende goedkeuring nodig van het bestuur, zeker daar waar dat investeringen met zich meebrengt.

De begroting van het seizoen 2018-2019 (dat loopt van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019) kunt u hier inzien.

Ook wordt jaarlijks een balans en rekening van baten en lasten opgesteld waarin de financiële uitkomsten van het verstreken seizoen worden weergegeven. De laatste financiële verantwoording betreft die over de periode 2017-2018.

De afgelopen jaren heeft de stichting, in nauwe samenwerking met de Stichting Vrienden van het Bachkoor Holland, geïnvesteerd in de digitalisering van informatie en kaartverkoop voor concerten. Doelstelling hiervan was het realiseren van een structurele kostenbesparing voor de langere termijn en tegelijkertijd een optimalisatie van het planning & control proces binnen deze overwegend met vrijwilligers gedreven organisatie. Ook haar financiële administratie wordt inmiddels met behulp moderne informatietechnologie gevoerd waarbij de bankgegevens worden ingelezen en er een koppeling gerealiseerd wordt met het digitale kaartverkoopsysteem. Uiteindelijk streeft het bestuur naar een optimale aanwending van beschikbare middelen aan de primaire doelstelling van de stichting als hiervoor verwoord tegen minimaal noodzakelijke organisatiekosten.

Bijlage: Begroting Seizoen 2018-2019 St. Bachkoor Holland.pdf